Grantový program Naučme sa viac o vode 2020

Grantový program pod názvom Naučme sa viac o vode vyhlasuje Nadácia BVS po druhýkrát s cieľom podporiť pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve v rámci vyučovacích hodín alebo ako súčasť mimoškolských aktivít na školách v rámci územného pôsobenia BVS. Grantový program je tentokrát orientovaný na stredné odborné školy a gymnáziá na území pôsobenia BVS.

V programe Naučme sa viac o vode bude spolu prerozdelená suma 5 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 EUR.

Podporené projekty získajú:

 • maximálne 500 € na podporu vzdelávacích aktivít o vode a/alebo vodárenstve ako súčasť vzdelávacieho procesu

Aké projekty môžu byť podporené:

 • činnosti a aktivity (v rámci školského vyučovania či mimoškolských aktivít) zamerané na environmentálne témy o vode a/alebo vodárenstve
 • v projektoch môže ísť o osvetu o vode formou vzdelávania, exkurzií, zážitkového učenia, môže ísť o podporu pitného režimu na škole či vodozádržné opatrenia v areáli školy a pod.

Oprávnení žiadatelia o grant

Oprávnené náklady na projekt

 • náklady spojené s realizáciou workshopu, besedy, festivalu, minikonferencie, edukačného koncertu a pod. zameraných na vodu a vodárenstvo (organizátorom podujatia bude žiadateľ – škola),
 • náklady spojené s vyslaním pedagóga na školenie, konferenciu za účelom vzdelania sa v téme vody a/alebo vodárenstva s cieľom praktického využitia získaných poznatkov vo vyučovacom procese (cestovné náklady, ubytovacie náklady, registračný poplatok).
 • náklady súvisiace s exkurziou študentov do Vodárenského múzea BVS (cestovné náklady), či do iných objektov spadajúcich do oblasti vodárenstva a vodohospodárstva (vrátane napr. návštevy výstavy o vode a pod.)
 • náklady spojené s nákupom vzdelávacích pomôcok (určených na vzdelávanie o vode a/alebo vodárenstve),
 • náklady spojené s nákupom literatúry, pracovných zošitov, metodických príručiek a pod. na tému vody a/alebo vodárenstva,
 • náklady spojené s predprípravou inštalácie pitnej fontány v škole,
 • iné náklady súvisiace s realizáciou projektu.

Grantový program nepodporí

 • mzdové náklady,
 • cestovné náklady priamo nesúvisiace s projektom, amortizáciu vozidla,
 • nákup povinných učebníc,
 • nákup základného vybavenia školy či učební (PC a pod.).

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

 • predloží neoprávnený subjekt,
 • nedodržia termín uzávierky,
 • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
 • nebudú obsahovať všetky povinné súčasti,
 • nedodržia limit požadovanej výšky podpory (max. 500 €).

Projekty bude vyhodnocovať odborná grantová komisia, ktorá bude tvorená z troch členov určených správcom a Správnou radou Nadácie BVS. Grantová komisia je oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie.
Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky, najmä vo forme úhrady vynaložených nákladov. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS.
Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť. Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

Časový harmonogram

Vyhlásenie grantového programu: 8. január 2020
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. marec 2020
Vyhodnotenie vybraných žiadostí: 16. – 20. marec 2020
Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 23. – 27. marec 2020
Realizácia projektov: apríl – jún 2020
Podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania: do 30 dní od realizácie projektu, najneskôr do 30. júna 2020

Zasielanie projektov

Vyplňte dole zverejnený formulár a zašlite ho na adresu Nadácie:

Nadácia BVS, Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

Okrem žiadosti o grant môže žiadateľ zaslať aj iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu navrhovaného projektu.

Stredné odborné školy na území pôsobenia BVS
Gymnáziá na území pôsobenia BVS

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE PROJEKTU

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese

slavka.vargova@bvsas.sk