Grantový program Nadácie BVS pre školy

Naučme sa viac o vode

 

Cieľ grantového programu

Grantový program pod názvom Naučme sa viac o vode vyhlasuje Nadácia BVS prvýkrát s cieľom podporiť pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve v rámci vyučovacích hodín alebo ako súčasť mimoškolských aktivít.

V programe Naučme sa viac o vode bude spolu prerozdelená suma 10 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 EUR.

Podporené projekty získajú

:

 • maximálne 500 € na podporu vzdelávacích aktivít o vode a/alebo vodárenstve ako súčasť vzdelávacieho procesu

 

Aké projekty môžu byť podporené:

 • činnosti a aktivity (v rámci školského vyučovania či mimoškolských aktivít) zamerané na environmentálne témy o vode a/alebo vodárenstve
 • v projektoch môže ísť o osvetu o vode formou vzdelávania, exkurzií, zážitkového učenia, môže ísť o podporu pitného režimu na škole či vodozádržné opatrenia v areáli školy a pod.

 

Oprávnení žiadatelia o grant

 • školy v rámci územného pôsobenia BVS (viď zoznam škôl v tabuľke). Jeden subjekt môže predložiť jednu žiadosť.

 

Oprávnené náklady na projekt

 • náklady spojené s realizáciou workshopu, besedy, festivalu, minikonferencie, edukačného koncertu a pod. zameraných na vodu a vodárenstvo (organizátorom podujatia bude žiadateľ – škola),
 • náklady spojené s vyslaním pedagóga na školenie, konferenciu za účelom vzdelania sa v téme vody a/alebo vodárenstva s cieľom praktického využitia získaných poznatkov vo vyučovacom procese (cestovné náklady, ubytovacie náklady, registračný poplatok).
 • náklady súvisiace s exkurziou detí do objektov BVS (cestovné náklady), či do iných
  objektov spadajúcich do oblasti vodárenstva a vodohospodárstva (vrátane napr.
  návštevy výstavy o vode a pod.)
 • náklady spojené s nákupom vzdelávacích pomôcok (určených na vzdelávanie
  o vode a/alebo vodárenstve),
 • náklady spojené s nákupom literatúry, pracovných zošitov, metodických príručiek
  a pod. na tému vody a/alebo vodárenstva,
 • náklady spojené s predprípravou inštalácie pitnej fontány v škole,
 • iné náklady súvisiace s realizáciou projektu.

 

Grantový program nepodporí

 • mzdové náklady,
 • cestovné náklady nesúvisiace priamo s projektom, amortizácia vozidla,
 • nákup povinných učebníc,
 • nákup základného vybavenia školy a učební (PC a pod.).

 

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

 • predloží neoprávnený subjekt,
 • nedodržia termín uzávierky,
 • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
 • nebudú obsahovať všetky povinné súčasti,
 • nedodržia limit požadovanej výšky podpory (max. 500 €).

Projekty bude vyhodnocovať grantová odborná komisia, ktorá bude tvorená z troch členov určených správcom a Správnou radou Nadácie BVS. Grantová komisia je oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie.

Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky, najmä vo forme úhrady vynaložených nákladov. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť.

 

Časový harmonogram

Vyhlásenie grantového programu: september 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. november 2018
Vyhodnotenie vybraných žiadostí: december 2018
Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: december 2018 – január 2019
Realizácia projektov: január – jún 2019
Podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania: do 30 dní od realizácie projektu,
najneskôr do 30. júna 2019

Zasielanie projektov

Žiadosti môžu byť posielané len prostredníctvom online formuláru na webstránke nadácie www.nadaciabvs.sk
Okrem žiadosti o grant môže žiadateľ zaslať aj iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu navrhovaného projektu.
Prosíme, aby ste neprikladali dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese
slavka.vargova@bvsas.sk

Zoznam oprávnených žiadateľov o grant

ONLINE formulár – zaslanie žiadosti o grant

Stiahnite si, prosím, Žiadosť o grant, vyplňte ho a priložte ako prílohu1 vo formáte .pdf.

V prípade, že máte k dispozícii prílohu (video, fotky, doplňujúci text súvisiaci s projektom a pod.), ktorá nám pomôže lepšie pochopiť Vás projekt, zašlite nám odkazy na multimediálne súbory (napr. na Youtube, Google Drive, ...) do dokumentu formátu .pdf alebo .doc ako prílohu 2 .