14. 05. 2024

Grantová výzva na vodozádržné opatrenia

Nadácia BVS spúšťa prvý ročník grantovej výzvy na vodozádržné opatrenia s cieľom podporiť realizáciu projektov zameraných na ich vytváranie. Nadácia BVS v rámci tejto grantovej výzvy rozdelí spolu až 200 000 EUR.

BVS sa v roku 2024 intenzívnejšie zameriava na podporu vodozádržných opatrení, t. j. zadržiavanie vody tam, kde spadne. Cieľom týchto opatrení je zmierniť negatívne dopady klimatickej zmeny a odbremeniť kanalizačnú sústavu od dažďových vôd. Tá čelí v posledných rokoch čoraz väčšiemu náporu aj vzhľadom na neustále rastúce potreby miest a obcí v regióne. Podobný problém riešia takmer všetky metropoly a mnohé mestá a obce.

Nadácia BVS prostredníctvom tejto výzvy podporí projekty, ktoré prispievajú k ekologickej udržateľnosti a zlepšeniu adaptácie na zmenu klímy v regióne prostredníctvom vytvárania vodozádržných opatrení, ako sú napr. vsakovacie objekty a retenčné nádrže. Takéto riešenia pomáhajú udržiavať vodu v krajine a znižovať dopady prívalových dažďov.

Do výzvy sa môžu zapojiť nielen fyzické osoby, ale aj verejné subjekty (školy, škôlky, OZ, domovy sociálnych služieb a pod.), obce v pôsobnosti BVS, ako aj firmy a správcovské spoločnosti (mimo development). Suma 200 000 EUR sa rozdelí medzi tieto skupiny pomerne – pre každú z nich sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR. Žiadatelia sa môžu o finančnú podporu svojich projektov uchádzať do 31. augusta 2024 prostredníctvom jednotlivých online formulárov.

Všetky potrebné informácie, metodické pokyny a online formuláre sú k dispozícii na webstránke BVS.