O nás

Nadácia BVS podporuje aktivity a projekty, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Nadácia BVS zároveň podporuje rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Finančnú či materiálnu pomoc prideľuje v súlade so štatútom a na základe odsúhlasenia správnou radou. Nadácia BVS vznikla v roku 2009.

Výročné správy

Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany Nadácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Nadácia BVS so sídlom Prešovská 48, IČO: 42172446, zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné č. 203/Na-2002/933

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba nebola určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Nadácie BVS
– účel poskytnutia finančného daru, poskytnutia grantu, realizácie nadačných projektov, aktivít a podobne

Právny základ
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
– plnenie zmluvy o poskytnutí daru alebo grantu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a podobne

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
–          Správna rada Nadácie BVS, Dozorná rada Nadácie BVS, správca Nadácie BVS,

–          hodnotiace komisie nadačných grantov,

–          poskytovatelia IT,

–          audítori,

–          advokáti,

–          osoby poverené výkonom činností pre Nadáciu BVS.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Nadácia BVS ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Nadácia BVS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s monitorovaním objektov

BVS Informačná povinnosť monitorované osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poistnými udalosťami

BVS Informačná povinnosť poistenie

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podujatiami

BVS Informačná povinnosť podujatia

Práva dotknutých osôb

– právo požadovať od BVS prístup k svojim osobným údajom;
– právo na opravu osobných údajov;
– právo na vymazanie osobných údajov;
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
– právo namietať spracúvanie osobných údajov;
– právo na prenosnosť osobných údajov;
– právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov);
– právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Nadácii BVS si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na  sluzby@bvsas.sk.