04. 05. 2023

Grantový program Naučme sa viac o vode 2023

GRANOVÝ PROGRAM NAUČME SA VIAC O VODE

Grantový program pod názvom Naučme sa viac o vode vyhlasuje Nadácia BVS s cieľom podporiť pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve v rámci vyučovacích hodín alebo ako súčasť mimoškolských aktivít na školách v rámci územného pôsobenia BVS. Grantový program je orientovaný na stredné odborné školy a gymnáziá na území pôsobenia BVS.

V programe Naučme sa viac o vode bude spolu prerozdelená suma 4 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 400 EUR.

Podporené projekty získajú:

 • maximálne 400 € na podporu vzdelávacích aktivít o vode a/alebo vodárenstve ako súčasť vzdelávacieho procesu.

 

Aké projekty môžu byť podporené

 • činnosti a aktivity (v rámci školského vyučovania či mimoškolských aktivít) zamerané na environmentálne témy o vode a/alebo vodárenstve,
 • v projektoch môže ísť o osvetu o vode formou vzdelávania, exkurzií, zážitkového učenia, či o podporu pitného režimu na škole a pod.

 

Oprávnení žiadatelia o grant

 • stredné odborné školy a gymnáziá v rámci územného pôsobenia BVS. Jeden subjekt môže predložiť jednu žiadosť.

 

Oprávnené náklady na projekt

 • náklady spojené s realizáciou workshopu, besedy, festivalu, minikonferencie, edukačného koncertu a pod. zameraných na vodu a vodárenstvo (organizátorom podujatia bude žiadateľ – škola),
 • náklady spojené s vyslaním pedagóga na školenie, konferenciu za účelom vzdelania sa v téme vody a/alebo vodárenstva s cieľom praktického využitia získaných poznatkov vo vyučovacom procese (cestovné náklady, ubytovacie náklady, registračný poplatok).
 • náklady súvisiace s exkurziou študentov do Vodárenského múzea (cestovné náklady), či do iných objektov spadajúcich do oblasti vodárenstva a vodohospodárstva (vrátane napr. návštevy výstavy o vode a pod.)
 • náklady spojené s nákupom vzdelávacích pomôcok (určených na vzdelávanie o vode a/alebo vodárenstve),
 • náklady spojené s nákupom literatúry, pracovných zošitov, metodických príručiek a pod. na tému vody a/alebo vodárenstva,
 • náklady spojené s predprípravou inštalácie pitnej fontány v škole,
 • iné náklady súvisiace s realizáciou projektu.

 

Grantový program nepodporí

 • mzdové náklady,
 • cestovné náklady priamo nesúvisiace s projektom, amortizáciu vozidla,
 • nákup povinných učebníc,
 • nákup základného vybavenia školy či učební (PC a pod.).

 

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

 • predloží neoprávnený subjekt,
 • nedodržia termín uzávierky,
 • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
 • nebudú obsahovať všetky povinné súčasti,
 • nedodržia limit požadovanej výšky podpory (max. 400 €).

Projekty bude vyhodnocovať odborná grantová komisia, ktorá bude tvorená z troch členov určených správcom Nadácie BVS. Grantová komisia je oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie.

Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky, najmä vo forme úhrady vynaložených nákladov. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť. Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

 

Časový harmonogram

Vyhlásenie grantového programu: 5. máj 2023

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. jún 2023

Vyhodnotenie vybraných žiadostí: 6. – 15. jún 2023

Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 16. – 30. jún 2023

Realizácia projektov: 1. júl – 15. november 2023

Podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania: do 30 dní od realizácie projektu, najneskôr do 15. decembra 2023

 

ZASIELANIE PROJEKTOV

Vyplňte nižšie uvedené formuláre (Žiadosť a Súhlas GDPR)

a zašlite ich na adresu Nadácie:

Nadácia BVS, Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

Okrem žiadosti o grant môže žiadateľ zaslať aj iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu navrhovaného projektu.

Žiadosť

Súhlas_GDPR

 

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese  maria.stepanovska@bvsas.sk.