19. 04. 2021

Grantový program Zelený región

 

Cieľom programu je podporiť aktivity zamerané na vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít pomocou zapojenia detí a mládeže. Podpora starostlivosti o environmentálne miestne lokality má prostredníctvom tohto programu zaujať najmä mladšie ročníky, a to témou, ktorá aktuálne v spoločnosti intenzívne rezonuje – ochrana životného prostredia.

V grantovom programe bude spolu prerozdelená suma 5 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 eur.

 

Aké projekty môžu byť podporené

 • výsadba vhodných druhov zelene, najmä drevín v intravilánoch obcí a miest alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy a vodné toky, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom ich využitia a pod.)
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov

 

Oprávnení žiadatelia o grant

 • MŠ a ZŠ v rámci územného pôsobenia BVS (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj). Jeden subjekt môže predložiť jednu žiadosť.
 • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia)
 • centrá voľného času a komunitné centrá

 

Oprávnené náklady na projekt

 • náklady spojené s nákupom a realizáciou výsadby zelene, resp. čistením verejných priestranstiev
 • iné náklady súvisiace s realizáciou projektu

 

Grantový program nepodporí

 • mzdové náklady,
 • cestovné náklady priamo nesúvisiace s projektom, amortizáciu vozidla,
 • nákup tovarov a služieb nesúvisiacich s predmetom projektu

 

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

 • predloží neoprávnený subjekt,
 • nedodržia termín uzávierky,
 • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
 • nebudú obsahovať všetky povinné súčasti,
 • nedodržia limit požadovanej výšky podpory (max. 500 €).

 

Projekty bude vyhodnocovať odborná grantová komisia, ktorá bude tvorená z troch členov určených správcom Nadácie BVS. Grantová komisia je oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie.

Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky, najmä vo forme úhrady vynaložených nákladov. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť. Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vyhlásenie grantového programu: 20. apríl 2021

Uzávierka na prijímanie projektov: 30. máj 2021

Vyhodnotenie vybraných projektov: 31. máj 2021 – 5. jún 2021

Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 5. – 14. jún 2021

Realizácia projektov: 15. jún – 15. november 2021

Podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania: do 30 dní od realizácie projektu, najneskôr do 15. decembra 2021.

 

 

AKO POŽIADAŤ O GRANT?

Vyplňte doleuvedené formuláre (Žiadosť a Súhlas_GDPR) a pošlite ho na adresu Nadácie BVS:

Nadácia BVS, Prešovská 48, 826  46 Bratislava.

Okrem žiadosti o grant môže žiadateľ zaslať aj iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu navrhovaného projektu.

 

Žiadosť

Súhlas_GDPR

 

 

V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese maria.stepanovska@bvsas.sk.